Skip To Contents
Home经营成果经营成果

经营成果

harim group business results - 可以按照项目、年度查看夏林集团的主要经营业绩。

  • 销售额(单位:亿元) - 2009(31,283), 2010(35,217), 2011(39,264), 2012(45,426)
  • 纯利(单位:亿元) - 2009(3,244), 2010(3,413), 2011(1,402), 2012(1,593)
  • 总资产(单位:亿元) - 2009(28,918), 2010(33,632), 2011(39,412), 2012(42,365)
  • 总资本(单位:亿元) - 2009(13,124), 2010(17,551), 2011(18,450), 2012(19,114)